Trening pisanja prijedloga projekta Trening pisanja prijedloga projekta

RRC Livno organizirao dvodnevni trening pisanje prijedloga projekta

22. i 23.02.2011. Regionalni resursni centar Livno je organizirao bazični trening za organizacije civilnog društva na temu: pisanje prijedloga projekta. 19 predstavnika OCDa iz lokalnih zajednica Hercegbosanske županije / Kantona 10 i Zapadnohercegovačke županije / Kantona 8 su bili  u prilici steći i unaprijediti svoje znanja u izradi prijedloga projekata.
Cilj treninga je bio pružanje osnovnih znanja o procesu izrade prijedloga projekta, kao što su: efikasno definiranje konkretnog problema koji se želi riješiti projektom; definiranje ciljeva i podciljeva projekta; uspješno definiranje korisnika projekta; razrada aktivnosti, izrada budžeta i procesa praćenja realizacije projekta;

Trening pisanja prijedloga projekta Trening pisanja prijedloga projekta

Novinski clanak

Fotografije

Osnovne informacije o projektu jačanja kapaciteta OCD-a možete pronaći ukoliko kliknete na link www.civilnodrustvo.ba ili www.cpcd.ba.

PREZENTACIJA SUSTAVA/SISTEMA KVALITETE U OCD

Sudionici na prezentaciji

U organizaciji Centra za građansku suradnju, Regionalnog resursnog centra Livno u sali za sastanke u PTC FORUMu, 27.01.2011. godine je održana uvodna prezentacija uvođenja sustava/sistema kvaliteta u organizacije civilnog društva (OCD). Sudionici prezentacije su bili upoznati s osnovnim karakteristikama “Slovenskog modela” prihvaćenog – NVO Standard kvaliteta 2008, koji se temelji se na ISO 9001:2008 standardu dizajniranim za OCD, kao i načinom uključivanja zainteresiranih organizacija u program. Naime, u sklopu programa “Održivi razvoj NVO sektora u BiH” koji realizira centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansira USAID, predviđena je podrška uvođenju i promociji sustava/sistema kvaliteta u OCD. Prijavni obrazac za uvođenje sustava/sistema kvliteta u Vašu organizaciju možete preuzeti ovdje ili www.civilnodrustvo.ba
Uvođenje sustava/sistema kvaliteta u rad organizacija civilnog društva (OCD) postaje trend u Bosni i Hercegovini, kao i u ostalim zemljama u okruženju. Sustav/sistem kvaliteta u OCDa podrazumijeva određene standarde u svakodnevnim upravljanju organizacijom i pružanju usluga korisnicima, što organizacije civilnog društva čini konkurentnim na „tržištu”!
Organizacije civilnog društva rade s javnim i privatnim sektorom i od njih se traži da pokažu odgovarajuću profesionalnost i standarde prilikom pružaja usluga, te da efikasno i efektivno upravljaju svojim organizacijama, često i u otežanim uvjetima rada. Uz sve to, većina organizacija se suočava sa sve većom konkurencijom u vidu organizacija koje pružaju slične usluge. Posvećenost kvalitetu je način na koji organizacija može dokazati da radi u najboljem interesu svojih članova i korisnika, te šire duštvene zajednice u cilju ostvarivanja svoje misije.

Slovenački institut za kvalitet (SIQ) je u prošle dvije godine održao seriju treninga i obučio predstavnike 15 organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Trenutno su certificirana 23 interna provijerivača, 10 menadžera kvaliteta u NVO i 10 certificiranih vodećih vanjskih provjerivača sistema kvaliteta u NVO.

Resursni centar CGS Livno - Resursni centar CGS Livno

Site Login